Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

(1)    Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal;
(2)    Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal  mempunyai tugas;
a.    Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerja pada Seksi Promosi Kerja Sama Penanaman Modal;
b.    Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
c.    Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
d.    Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan berdasarkan wilayah;
e.    Mempersiapkan dan mengusulkan kegiatan pameran dan promosi potensi penanaman modal baik lokal, nasional, dan internasional;
f.    Melakukan penyiapan bahan/sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
g.    Melakukan publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal;
h.    Melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dengan lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
i.    Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pada Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal;
j.    melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.